Érettségi

ÉRETTSÉGI ÍRÁSBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI -  KÖZÉPSZINT 2020

2020. MÁJUS 4. hétfő MAGYAR 08. 30  
2020. MÁJUS 5. kedd MATEMATIKA 08. 30  
2020. MÁJUS 6. szerda TÖRTÉNELEM 08. 30  
2020. MÁJUS 7. csütörtök ANGOL NYELV 08. 30  
2020. MÁJUS 8. péntek NÉMET NYELV 08. 30  
2020. MÁJUS 13. szerda BIOLÓGIA 07. 30  
2020. MÁJUS 18. hétfő DRÁMA 07. 30  
2020. MÁJUS 19. kedd FIZIKA 07. 30  
 

Tájékoztató a 2020. évi májusi érettségi vizsgákról

Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei a 2020. évi májusi vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.

A megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről iskolánk értesíti a vizsgázót.


A vizsgázó kérheti a vizsgajelentkezésének törlését vagy vizsgájának emelt szintről középszintre való módosítását, és csak idegen nyelvből középszintről emelt szintre való megváltoztatását.

A vizsgázó a kérelmét az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa) erre a célra közzétett formanyomtatványon iskolánkba nyújthatja be.

A kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

A középszintű szóbeli vizsgák időpontja: 2020. június 11-13. és június 15-16.

Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.

Testnevelés vizsgatárgyból a középszintű szóbeli vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.

Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására vonatkozó egyes eltérő szabályok

1. Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsgát úgy kell lebonyolítani, hogy

a) a vizsgázó számára a felkészüléshez 60 percet kell biztosítani,

b) a vizsga időtartama 40 perc,

c) a vizsgázó a szóbeli vizsgán összesen négy altételből – amelyek közül kettő „A” jelű, kettő „B” jelű – felel.

2. Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga eredményét az 1. pont c) alpontja szerinti négy felelet együttes eredménye alapján százalékos formában kell megállapítani.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a vizsgajelentkezését törölni kell.

A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai: 2020.május 28–29.

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje: 2020. június 2. 16. óra

Az érettségi vizsgával összefüggő valamennyi tevékenység során történő kapcsolattartás módja elektronikus kommunikáció.

 

Mind az írásbeli, mind az esetleges szóbeli vizsgákon elegáns, kodolányis öltözetben kell megjelenni.

Lányoknak fehér blúz vagy ing (zárt felső, mely a vállakat és a mellkast takarja), legalább térdig érő fekete vagy sötétkék szoknya, elegáns cipő (nem edzőcipő vagy papucs).
Fiúknak fehér ing, fekete vagy sötétkék zakó és szövetnadrág (nem farmer), kodolányis nyakkendő, fekete zokni és bőrcipő (nem edző cipő és fehér zokni).
 
 
***
Vizsgaidőszakok

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a vizsgát szervező intézménynek.

Jelentkezési határidők

A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-e. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén jogvesztő.

Októberi-novemberi vizsgaidőszakban kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, rendes és ismétlő érettségi vizsga tehető.

Május-júniusi vizsgaidőszakban a fentieken kívül előrehozott érettségi vizsga is tehető, de csak informatika és idegen nyelv tantárgyakból és csak a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző első vagy második tanév végén a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi követelmények teljesítése után.

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját" középiskolája fog megadni. Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez érettségi vizsgát. A tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázó az október-novemberi vizsgaidőszakban valamely vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában adhatja le a jelentkezését. Az október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező középiskolák listája augusztus második felétől található meg a www.oktatas.hu honlapon.

Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók

A tanulói jogviszonnyal már nem rendelkező vizsgázók a megyei kormányhivatalokban, vagy személyesen egy vizsgát szervező középiskolában jelentkezhetnek.

Vizsgadíj

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egyszakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Tájékoztatjuk, hogy a 2018. május-júniusi érettségi vizsgadíjakat az alábbiakban állapítottuk meg:

Érettségi vizsga díja középszinten:
•     1 tantárgy esetében:     15.000,- Ft
•     további tantárgyanként:     + 5.000,- Ft

A fent megállapított vizsgadíjakat pénztárba vagy átutalással kell befizetnie 2019. április 26-ig. Átutalás esetén az összeget a Raiffeisen Banknál vezetett Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium elnevezésű 12023008-00181972-00100001 számú bankszámlára kérjük befizetni.
A befizetést igazoló nyugtát vagy az átutalásról szóló bizonylatot az első írásbeli érettségi napján köteles bemutatni, ellenkező esetben az érettségi vizsgáját nem kezdheti meg.

Az érettségi vizsgákat megkezdő, de be nem fejező vizsgázók

Ha a vizsgázó már megkezdte az érettségi vizsgáit, de nem szerezte meg az érettségi bizonyítványát, az egyes vizsgatárgyakból kapott érettségi eredményei nem „évülnek el" (ezekről törzslapkivonatot állítanak ki), és ezek az eredmények bekerülnek majd a későbbiekben megszerzett érettségi bizonyítványba, függetlenül attól, hogy az adott vizsgatárgy aktuálisan szerepel-e az érettségi vizsgatárgyak között vagy sem. Mindemellett a vizsgaszabályzat 12. § (5) bekezdése alapján az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. A vizsgaszabályzat 6. § (4) bekezdése értelmében a következő vizsgatárgyakból kötelező érettségi vizsgát tenni: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy választott vizsgatárgy. Idegen nyelv érettségi vizsga nélkül tehet azonban érettségi vizsgát az, akinek a tanulói jogviszonya megszűnésének időpontjában hatályos érettségi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint nem kellett idegen nyelvből érettségi vizsgát tennie. Ebben az esetben az idegen nyelv vizsgatárgy helyett másik vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tenni.

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók vizsgamentessége

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján a gyakorlati képzés kivételével az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

Letölthető tájékoztató a mentesség megadásának szabályairól

Érettségi százalékok középszintű vizsga esetén osztályzatban kifejezve:

a, 80-100% esetén jeles

b, 60-79% esetén jó

c, 40-59% közepes

d, 25-39% elégséges

e, 0-24% elégtelen

Érettségi százalékok emelt szintű vizsga esetén osztályzatban kifejezve:

a, 60-100% esetén jeles

b, 47-59% esetén jó

c, 33-46% közepes

d, 25-32% elégséges

e, 0-24% elégtelen

Letölthető vizsgakövetelmények és vizsgaleírások érettségi tantárgyanként
 
Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO